Skip to content

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Your Personal Training BV

Artikel 1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende personal training, groepslessen, training, coaching en advisering die tussen de ondernemer en de consument/ deelnemer/ bedrijf worden gesloten.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Your Personal Training BV, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. Alle overeengekomen afspraken, schriftelijk en mondeling, zijn strikt persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Artikel 2. Verantwoordelijkheid

1. Op Your Personal Training BV rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit.

2. Your Personal Training BV voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

3. Your Personal Training BV is uitsluitend verantwoordelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Dit omvat de inspanningsverplichting van Your Personal Training BV. Dit betekent dat Your Personal Training BV niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverleningen dus niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor niet behaalde resultaten.

4. Behalve wanneer anders is overeengekomen, duren de trainingssessies en coaching gesprekken 60 minuten.

5. Beide partijen verklaren akkoord te gaan met een geheimhoudingsplicht, jegens alle relevante en vertrouwelijke informatie.

Artikel 3. Aansprakelijkheid en betaling

1. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.

2. Your Personal Training BV is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.

3. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

4. Ook is Your Personal Training BV niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Your Personal Training BV georganiseerde activiteiten.

5. Your Personal Training BV is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de (Personal ) Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

6. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen.

7. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen.

8. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Your Personal Training BV wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Your Personal Training BV aanbiedt.

9. De deelnemer is jegens Your Personal Training BV aansprakelijk wanneer Your Personal Training BV op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze deelnemer.

10. De deelnemer dient Your Personal Training BV te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

11. Bij de bevestiging van de inschrijving zal Your Personal Training BV meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan.

12. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Your Personal Training BV gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is.

13. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 10 dagen na opeisbaarheid aan Your Personal Training BV te voldoen.

14. Betaling dient na ontvangst van de factuur te geschieden, waarbij een betalingstermijn geldt van 14 dagen.

15. De factuur voor de overeengekomen contractperiode wordt voorafgaande aan de contractperiode verstuurd.

16. Alle overeengekomen afspraken kennen geen verlenging anders dan is overeengekomen en er geldt dus geen opzegtermijn.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de

voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht, vakanties en algemeen erkende feestdagen

1. Bij ziekte van onze Personal Trainers of bij onvoldoende belangstelling van een training behoudt Your Personal Training BV het recht de desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht.

2. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.

3. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door.

4. De trainings en/of coaching sessies worden op vaste tijden afgesproken.

5. Client verplicht zich op tijd aanwezig te zijn en bij te laat aanwezig zal geen verlenging plaatsvinden van de vooraf afgesproken trainings/coaching sessie.

6. Indien cliënt verhinderd is, dient hij/zij zich af te melden, waarbij tenminste 24 uur van te voren geldt als voldoende om niet door te berekenen.

7. Bij alle andere afzeggingen binnen de 24 uur, kan doorberekening van de afgesproken trainings/coaching sessie plaatsvinden.

8. De trainer/coach kan de training annuleren of verplaatsen naar een ander tijdstip.

Artikel 6. Gezondheid

1. De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen.

2. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Your Personal Training BV aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Artikel 7. Toepasselijk Recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Copyright © Your Personal Training